Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Gender pay gap: aneb Rozdíly v odměňování žen a mužů
22.01.2013

Gender pay gap
aneb Rozdíly v odměňování žen a mužů

Co to je gender pay gap?
Gender pay gap slouží k pojmenování jedné ze stále přetrvávajících nerovností na pracovním trhu – k nerovnému odměňování žen a mužů. Dopadá negativně na ženy.

Jak se GPG počítá?
Podle Českého statistického úřadu se GPG počítá jako „rozdíl mezi průměrným hrubým hodinovým výdělkem žen a mužů uvnitř ekonomiky jako celku [Foubert 2010: 7],“ nicméně do výpočtů se zahrnují pouze zaměstnanci/zaměstnankyně, kteří pracují na plný úvazek.

Jak se proměňuje GPG v čase v ČR?
Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě mužů je následující:
1996 77,2
1998 72,0
2000 73,3
2004 74,9
2005 75,1


2006 75,4
2007 75,2
2008 74,0
2010 73,1
2011 74,1
Zdroje: ČSÚ 2009; ČSÚ 2010; ČSÚ 2011

Z uvedené tabulky vyplývá, že dlouhodobě nedochází k snižování GPG. Negativním důsledkem pro pracovní trh je například to, že nízké finanční ohodnocení nebo nemožnost kariérního postupu ženy (i ty vzdělané a nadané) od zaměstnání odrazuje. Tím se pracovní trh i konkrétní firmy ochuzují o dnes velmi ceněný lidský kapitál.

Jaké jsou příčiny nerovného odměňování? Co GPG zahrnuje?
Příčiny nerovností je možné spatřovat :
v přímém diskriminačním přístupu - ženy dostávají menší mzdu nebo méně zaměstnaneckých benefitů, na stejné pracovní pozici se stejnou pracovní náplní, než dostávají muži, což je protizákonné. Přesto je dle Velíškové [2007: 5] GPG tvořen ze dvou třetin právě nezákonnými odlišnými platy pro muže a ženy.
v segregaci trhu práce
a) horizontální - ženy jsou nejčastěji koncentrovány v oborech a odvětvích, která jsou méně ohodnocená a současně méně placená.
b) vertikální - ve většině případů ženy z důvodu mnoha různých bariér (skleněný strop, skleněný výtah, tokenismus a další) nedosahují na vedoucí pozice.
ve stále přetrvávajících genderových stereotypech
a) v představách o odlišné kvalitě práce
b) v předpokládaných odlišných zájmech či preferencích typu povolání vázaných na pohlaví (např. představa, že jen ženy chtějí učit v mateřské škole nebo jen muži chtějí řídit společnost – často chápáno jako přirozené, ačkoli jde o stereotypní uvažování, které s biologií, nebo přirozeností nemá nic společného)
c) v předpokládaných odlišných zájmech či preferencích ve vztahu k rodině a domácnosti zaměstnanců/kyň – stereotypní předpoklad, opět mylně stavěný na biologii a „přirozené“ odlišnosti žen a mužů, že žena půjde na rodičovskou dovolenou, že bude pečovat o dítě v případě jeho nemoci, bude se více věnovat rodině a péči o domácnost než práci a vlastní kariéře [EK 2012, online]

Proč se GPG zabývat?
• přímá i nepřímá diskriminace je protizákonná (viz Antidiskriminační zákon)
• v době demografického poklesu populace je třeba neplýtvat lidským kapitálem (odrazováním žen od zaměstnání tím, že je málo ohodnotíme)
• jde o společenskou odpovědnost firmy (při prosazování rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí) – ta je v ČR na bázi dobrovolná, nicméně pro firmy výhodná z důvodů: etického a současně dobrého jména firmy, zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců/kyň, a s tím spojená menší fluktuace a ve výsledku tak vyšší firemní zisky.

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertkaPoužitá literatura:
• ČSÚ. 2009. Zaostřeno na ženy a muže. [online] Dostupné z: .
• ČSÚ. 2010. Mezinárodní srovnání - průměrná roční mzda žen a mužů. [online] Dostupné z: .
• ČSÚ. 2011. Zaostřeno na ženy a muže. [online] Dostupné z: .
• Evropská komise. 2012. Jaké jsou příčiny GPG? [online] Dostupné z: .
• Foubert, P. 2010. The gender Pay Gap in Europe from a Legal Perspective. [online] Dostupné z: .
• Sokačová, L., Kolářová, J. 2010. Slabikář inovativních nástrojů pro slaďování osobního a pracovního života. Manuál projektu. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront