Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Základní pojmy: Gender ve firmě I
02.05.2013

(Skleněný strop, skleněný výtah, tokenismus a další)

Na pracovním trhu existují strukturální překážky, nebo naopak výhody, které muže a ženy situují do odlišných pozic. Kromě samotné genderové segregace pracovního trhu (viz článek „Genderová segregace pracovního trhu“ z 21.01.2013) působí na rozmístění žen a mužů na pracovním trhu následující zne/výhodňující mechanismy:

Mobbing
nebo li šikana na pracovišti bývá „iniciována a řízena kolegy/němi s cílem někoho poškodit“ (feminismus.cz). Mobbing má dlouhodobý charakter a projevuje se aktivním tlakem na danou osobu. Mezi mobbing může být řazeno i sexuální obtěžování, nebo rasový důvod.

Old boys network
umožňuje vybraným zaměstnancům/kyním (zapojeným do této sítě) aktivní participaci na chodu firmy. Může pomoci při povyšování, či hledání nového místa, ale také při zvyšování platu. Vše je v podstatě založeno na známostech, které je možné získat aktivní účastí na mimopracovních aktivitách, ze kterých jsou především vylučovány ženy. Od těch se jednak očekává, že se po skončení pracovní doby budou chtít věnovat rodině, případně jsou již schůzky chápány jako „mužská záležitost“, což z nich ženy a priori vylučuje.

Networking / síťování
Síťování je jeden z mechanismů, jak zamezit segregaci mužů a žen uvnitř firmy, ale i pomoci navázat zaměstnancům/kyním kontakty mezi firmami. Cílem je sdílení informací a zvyšování povědomí o problémech například mezi lidmi, kteří se nachází v podobné situaci jako je určitý typ znevýhodnění.

Neviditelné bariéry
Jsou mechanismy vycházející z genderových stereotypů, které zamezují především ženám možnost plné účasti na pracovním trhu, nebo v životě obecně. V rámci pracovního trhu můžeme mluvit o bariérách jako „skleněný strop“ nebo „skleněný útes“.

Skleněný strop
Jak již z názvu vyplývá, jedná se o neviditelnou bariéru. Ta znemožňuje ženám postup do vyšších pozic a je tak jedním z mechanismů způsobujícího vertikální segregaci pracovního trhu (viz článek Genderová segregace pracovního trhu, 21.01.2013).
Podle Feminismus.cz mohou bariérami pro kariérní postup žen být:
• „společenské (nerovnost v přístupu k zaměstnání či vzdělávání),
• tzv. bariéra odlišnosti (stereotypní výběr uchazečů, kteří se příliš neodlišují),
• institucionální (není zajišťována informovanost o pozici žen na vedoucích a řídících funkcích),
• segregace pracovního trhu (menší prosazování žen na vyšších funkcích, častěji ve feminizovaných odvětvích),
• old-boy´s networks (sítě neformálních vztahů mezi muži),
• diskriminace na základě pohlaví,
• sexuální obtěžování,
• antidiskriminační zákony (nedostatečné mechanismy postihu diskriminace).“

Skleněný výtah

Pojem skleněný výtah ukazuje na situaci, kdy jsou především muži vynášeni automaticky do vyšších pozic, zvláště pokud se vyskytují v oboru, kde převažují ženy (feminizovaný obor). Nepředpokládá se totiž, opět na základě genderových stereotypů, že by muži v tomto oboru „vydrželi“, pokud by nebyli povyšováni (a nedostávali s tím související vyšší plat). Současně jsou stereotypně chápáni jako nejschopnější, například co se týče vedení (a již se nepřihlíží k jejich zkušenostem, či schopnostem). V oborech, kde je většina žen, se automaticky do vedení dostávají muži (často bez dřívějších zkušeností), aniž by se hledělo na mnohaleté zkušenosti některých schopných zaměstnankyň.
Automatické vynášení mužů do vyšších pozic nemusí být příjemné ani mužům, protože jim neumožňuje seberealizaci na standartních pracovních pozicích – například možnost pracovat jako učitel MŠ nebo ZŠ, protože při první příležitosti by tento muž byl povýšen do pozice vedoucího pracovníka.

Tokenismus
j e jev, kdy je jedinec chápán jako reprezentant/ka své skupiny včetně všech stereotypů, které jsou s touto skupinou ve společnosti přijímány. Tokenem/kou se osoba může stát v situaci, kdy je v marginálním zastoupení například v určitém oboru v rámci zaměstnání. Tokenkou se tak může stát žena v pracovním kolektivu mužů, která bude stereotypně chápána jako žena ve smyslu zástupkyně ženské skupiny. S tím se mohou pojit znevýhodňující stereotypy a předsudky ze strany mužských kolegů, které mohou snižovat pozici této zaměstnankyně.
Jak píší Křížková a Pavlica (2004: 95), pokud se do pozice tokena dostane muž, není jeho zkušenost s touto situací tak negativní jako mívají ženy, ale naopak pro ně tato pozice může být výhodou – „opečovávaný muž v ženském kolektivu“ atd.

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertkaVyužité zdroje:
• Slovníček pojmů. [online] Feminismus.cz [cit. dne 2013-05-02] http://www.feminismus.cz/slovnicek.shtml
• Křížková, A., Pavlica, K. 2004. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press.

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront