Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Legislativní podpora otců na mateřské a rodičovské dovolené
26.08.2013

Současná legislativní úprava umožňuje otcům získat status hlavní pečující osoby o dítě a to již od prvních týdnů života dítěte. Otcové na rodičovské nebo případně mateřské dovolené jsou však v České republice stále raritou. Na rodičovskou dovolenou odchází pouze 1% otců, dle statistiky ČSÚ.

Jak je možné čerpat peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek otcem osvětluje následující text:

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) nahrazuje matkám nebo otcům ušlý příjem, činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Muži náleží PPM max. po dobu 22 týdnů.

Na peněžitou pomoc v mateřství (PPM) má kromě matky dítěte nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem. Vedle splnění základních podmínek pro nárok na PPM musí tato osoba navíc uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat.
Základní podmínky na nárok PPM:
- Účast na pojištění (zaměstnání) alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM
- Trvání zaměstnání v době nástupu na PPM

Po pobírání mateřské dávky následuje rodičovský příspěvek, jako sociální dávka pobíraná od úřadu práce. Nárok na rodičovský příspěvek v souhrnné výši 220 tisíc Kč má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Rodiče si přitom mohou sami zvolit, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat (max. 4 roky) a podle toho se upraví jeho výše.

Zákonem 117/1995, o státní sociální podpoře je stanoveno, že se rodiče v péči o dítě mohou střídat. Mohou se tedy střídat i v čerpání mateřské a rodičovské dovolené, dokonce mohou tyto dovolené čerpat společně. Hmotné zabezpečení v mateřství a dávky čerpané při rodičovské dovolené pak budou vypláceny pouze jednomu z nich.
Stejně jako matka je i otec chráněn zákonem před propuštěním ze zaměstnání, dle zákoníku práce §53 odst.1: „Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou.“

I přes legislativně příznivé podmínky pro muže na mateřské a rodičovské dovolené a legislativní ukotvení rovných příležitostí podílení se na péči o dítě pro ženy i muže je aktivní otcovství v česku stále raritou. Jaké jsou důvody nízkého počtu mužů v pozici hlavní pečující osoby o dítě, jaké jsou trendy ve skandinávských zemích a jaké jsou praktické zkušenosti s aktivním otcovstvím samotných otců přináší další článek: „Aktivní otcovství v praxi“.


Použitá literatura:
ČSÚ. 2010. Harmonizace rodinného a pracovního života. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformac e/7887002B6B23

Česká správa sociálního zabezpečení. Dostupné z: http://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojiste ni/davky/penezita-pomoc-v-materstvi.htm

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/rod icovsky_prisp

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront