Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Genderový audit – příležitost rozvoje
30.09.2013

Genderový audit je používán firmami a institucemi, jako prvotní sonda rovných příležitostí. Genderový audit, nebo-li také audit rovných příležitostí nebo sociální audit, je orientován na vnitřní organizační procesy z genderové perspektivy. Poskytuje informace o současném stavu ve firmě a nabízí implementaci výstupů rovných příležitostí do firemní praxe.

Gender audity poskytují informace o názorech zaměstnanců na firemní benefity, firemní školky, flexibilní formy práce, motivovanost, celkovou spokojenost apod. Informace jsou získávány dotazováním, analýzou dokumentů, osobními pohovory a průběžnými konzultacemi.

Jak audit vypadá v praxi a co obnáší?
Audit má podobu jakési hloubkové kontroly. Cílem auditu je identifikovat ve firmě příkladné pracovní postupy a předpisy, ale také možné nedostatky. Následuje vytvoření srozumitelného individuálního plánu, který firmě umožní rozvíjet rovné příležitosti žen a mužů, politiku antidiskriminace a slaďování práce a soukromého života.

Audit trvá přibližně tři až čtyři měsíce. Záleží na velikosti firmy a požadovaném rozpětí při šetření – audit může být realizován na celou firmu nebo pouze na jednotlivě vybrané divize.

Výstupem je závěrečná zpráva s doporučením ke zlepšení.

Proč jsou genderové audity realizovány?
Hlavním smyslem genderového auditu je zkvalitnění firemní kultury v oblasti rovných příležitostí. Dalšími podstatnými „přidanými hodnotami“ auditu jsou spokojení a motivovaní zaměstnanci a propagace podniku z pohledu RP..


Použitá literatura:
http://rovneprilezitost i.ecn.cz/audit-rovne-prilezitosti.shtml
http://www.genderaudit.cz/download/ genderaudit_publikace.pdf

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront