Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Antidiskriminační zákon – NENECHTE SE DISKRIMINOVAT!
28.10.2013

Základní legislativní normou, která chrání před diskriminací na základě pohlaví, rasy, etnického původu, národnosti, věku, zdravotního postižení, sexuální orientace, náboženství a víry je „Antidiskriminační zákon“. Navazuje na Listinu základních práv a svobod a deklaruje:
a) právo na zaměstnání a přístup k zaměstnání,
b) přístup k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
c) pracovní, služební poměry a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
d) členství a činnosti v odborových organizacích, radách zaměstnanců nebo organizacích zaměstnavatelů, včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,
e) členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které tyto veřejnoprávní korporace svým členům poskytují,
f) sociálního zabezpečení,
g) přiznání a poskytování sociálních výhod,
h) přístupu ke zdravotní péči a jejího poskytování,
i) přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,
j) přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování

V praxi soudních procesů však není antidiskriminačního zákona často využíváno. Jedním z důvodů může být řešení obdobných sporů spíše prostřednictvím občanského zákoníku. Dalším důvodem je strach diskriminovaných ze soudního sporu. V tomto směru je nutné zvyšovat informovanost o právech jednotlivců prostřednictvím vzdělávacích akcí a distribucí kontaktů na pomáhající organizace.

Z pohledu genderové problematiky patří mezi antidiskriminační opatření:
- Vzdělávací programy
- Flexibilní pracovní úvazky
- Interní dokumenty firem
- Kvóty

Použitá literatura:
Zákon č.198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront