Praemia: Zpátky do zaměstnání

Aktuality

Ukončení projektu
31.03.2014

Projekt „Zpátky do zaměstnání“ je u konce
Od listopadu 2012 probíhal v Ústí nad Labem projekt „Zpátky do zaměstnání“. Hlavním cílem projektu společnosti Praemia s.r.o. bylo podpořit 75 osob z okresu Ústí nad Labem, a to rodiče na rodičovské dovolen, usnadnit jim udržení kontaktu se zaměstnavatelem a podpořit slaďování pracovního a rodinného života pomocí zavedení flexibilních úvazků.

Do projektu vstoupilo celkem 68 osob ohrožených na trhu práce. V rámci své účasti v projektu absolvovali všichni účastníci povinné všeobecné vzdělávání v tématech (finanční gramotnost, administrativa, základy PC, základy práva) a povinné kluby Rovných příležitostí. Dobrovolně měli účastníci možnost nabídky individuálního a skupinového poradenství, které celkem často využívali.

V případě individuální potřeby zvýšení kvalifikace účastníků, jim byl nabídnut rekvalifikační kurz. Tuto možnost využilo celkem 35 uchazečů, kterým v rámci projektu byly hrazeny kurzy obsluhy osobního počítače, cukrářské kurzy nebo například kurz pracovníka sociální péče. Celkem bylo absolvováno 51 úspěšných kurzů.

Většina účastníků vstoupila do projektu především z důvodu možnosti zaměstnání na flexibilním dotovaném místě. V průběhu projektu bylo nově vytvořeno celkem 24 flexibilních 0,5 úvazků u zaměstnavatelů. Všechna nově vytvořená pracovní místa byla udržena po dobu 6 měsíců.

Projekt byl ukončen 31.3.2014.

Gender klub od 9,00hodin
13.02.2014

Gender klub od 9,00hodin

1.gender klub - 4.cyklus
19.10.2013

Dne 18.9.2013 proběhl první Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže 4. Cyklu. Cílem klubu bylo účastnice uvést do tématu gender, rovných příležitostí. Gender byl představen jako sociální konstrukt a následně na výrocích z této oblasti jsme diskutovaly o pravdivosti, postojích nebo zkušenostech účastnic. Dále jsme navázaly na genderové stereotypy u mužů a žen, které se ve společnosti vyskytují, a diskutovaly jsme o nich (žena pečovatelka x muž živitel rodiny, segregace pracovního trhu a s tím spojené nerovné odměňování žen a mužů). Představily jsme si také jedno z posledních hodnocení rovných příležitostí v ČR, které vyšlo z dílny Social watch, kterého se účastnilo 154 států světa a s výsledky z oblastí vzdělávání, socio-ekonomické oblasti a podílení se na veřejné moci, rozhodování. V další části klubu jsem již konkrétněji diskutovaly například o rodičovské dovolené a jejím nastavení v naší společnosti, o flexibilních úvazcích, diskriminaci na trhu práce z pohledu žen. Během klubu byl účastnicím předán vstupní dotazník, který byl zaměřen na otázky z oblasti genderu a na výběr témat, které by účastnice projektu zajímaly v dalších klubech.

4. nábor do projektu
11.09.2013

Dne 11.9.2013 proběhl nábor 4.cyklu do projektu v RC Slunečník. Projekt byl představen všem účastníkům a byl dán prostor pro dotazy. Do projektu se zapojilo celkem 17 žen.

3. gender klub - 3.cyklus
06.08.2013

GENDER KLUB 6.8.2013
Dne 6.8.2013 proběhl třetí Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. V gender klubu jsme se věnovali tématu Rodiny a jejího vývoje, jak se proměňovala v čase, jaké jsou její funkce dnes a jaké vlivy ji ovlivňují. Také jsme se seznámili s rolemi žen a mužů v minulosti a jak se změnily do současnosti. Dalším tématem pak bylo vzdělávání v rámci genderu. Představili jsme si historii a současné školství, jak se vyučuje, kdo vyučuje – především ženy a s tím související feminizace této oblasti. K tomu jsme navázali s tématem segregace pracovního trhu (vertikální a horizontální), vysvětlili jsme si pojem a také to, jak úzce souvisí škola jako genderový prostor s výběrem budoucího povolání, životní cesty dívek a chlapců a související bariéry na pracovním trhu (nedostatečné finanční ohodnocení, skleněný strop apod.)

Poslední nábor do projektu
05.08.2013

Poslední nábor do projektu je dne 11.9.2013 od 9,00 v RC Slunečník, Důlce 3092/74, Ústí nad Labem 400 01
(zastávka trolejbusu č. 52, 53 a 54 v budově bývalého Apolla)

2.gender klub - 3.cyklus
09.07.2013

Dne 9.7.2013 proběhl druhý Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. Tématem tohoto klubu bylo seznámení se s možnostmi flexibilních pracovních úvazků, jaká je aktuální situace na českém trhu v rámci flexibilních úvazků a jaké vznikají a jsou bariéry flexibilních úvazků na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance. Diskutovali jsme především o potřebných změnách, které souvisely s legislativními úpravami například vymahatelností v umístění dětí do předškolních zařízení, snížení ekonomické zátěže zaměstnavatelů a celková lepší motivace pro zaměstnavatele, která by zvýšila nabídku flexibilních pracovních úvazků. Pro představu a srovnání jsme si představili Holandsko jako zemi, kde ¾ žen pracují na flexibilní úvazky a mají tak lepší možnosti a šance slaďovat rodinu i práci. Také jsme se dotkli tématu rodiny a rodinné politiky vztáhnuté k oblasti genderu.

1.gender klub - 3.cyklus
25.06.2013

Dnes proběhl první "Klub pro rovné příležitosti žen a mužů" účastnic a účastníka třetího cyklu projektu. Cílem prvního setkání bylo seznámení se s tématem genderu a především s tím, jak gender (jako kulturní nános) ovlivňuje náš život.Také jsme si povídali o tom, jak gender dopadá různě na ženy a muže a že jsou to především ženy, které v důsledku stereotypních očekávání o vlastnostech a schopnostech žen a mužů jako zcela odlišných kategorií ztrácejí, a to nejen na pracovním trhu, ale také v osobním životě (např. násilí páchané především na ženách apod.).

Vyplácení jízdného a hlídání dětí
13.06.2013

Dne 21.6.2013 budou po skončení výuky proplácena doprovodná opatření.

3. gender klub - 2. cyklus
24.05.2013

Dne 24. května 2013 proběhl třetí a současně poslední Klub pro rovné příležitosti žen a mužů pro účastnice z druhého náboru. V rámci setkání jsme s účastnicemi diskutovaly o tématech, která si zvolily ve vstupním dotazníku. Diskutovaly jsme například o výchově dětí z pohledu genderu. Ve druhé části setkání proběhla společná diskuse nad každodenními problémy účastnic s cílem podpořit sebevědomí účastnic.

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront