Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Aktivní otcovství v praxi
03.09.2013

Možnost využít rodičovskou dovolenou mají muži v České republice teprve od roku 2001. O rok dříve byla totiž schválena tzv. harmonizační novela (zákon č. 155/2000 Sb.), která muže oficiálně uznává způsobilými pečovat o dítě na plný úvazek a nastoupit tak místo matky na rodičovskou dovolenou.

V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie využívají muži rodičovskou dovolenou v česku minimálně. Existuje několik důvodů, proč stále přetrvává tradiční model rodiny, tedy matka v pozici pečovatelky a otec v roli živitele:
- ekonomické hledisko (muži průměrně stále dostávají vyšší platy než ženy)
- přetrvávající genderové stereotypy
- společenské předsudky:
o vnímání mužů na mateřské jako zženštělí
o matky jsou označovány za kariéristky a „krkavčí matky“

Zkušenosti otců, kteří pečovali o své dítě, jsou ovšem velice pozitivní. Za největší přínos považují vybudování velmi blízkého vztahu se svým dítětem. Sdílená péče o dítě dále, dle jejich názoru, přispívá k harmonickému a vyrovnanému partnerskému vztahu.

Příkladem dobré praxe ze zahraničí jsou skandinávské země, kde modely otcovské dovolené fungují již několik desetiletí.

Ve Švédsku je podstatou tzv. „otcovské dovolené“ vyhrazené období pro čerpání dovolené pouze pro muže. Nejedná se o povinně nastavený status, ale současně nelze tuto část péče o dítě převést na matku. Pokud tedy muž nenastoupí na otcovskou dovolenou (60 denní), částka propadá a dítě musí jít dříve do školky.

Ve Finsku je nastaven obdobný model jako ve Švédsku s rozdílem, že muži mohou vyčerpat celkem 54 povinných dní (z nichž 18 dní mohou být doma společně s matkou dítěte). Otcovskou dovolenou je třeba vyčerpat do dvou let od narození dítěte, jinak propadá.Norský model je založen na principu 12 týdenní otcovské dovolené (čehož dle statistik využívá 90% norských otců). Stejně jako v ostatních skandinávských zemí ani norská legislativa prorodinné politiky neumožňuje převedení otcovské dovolené na matku dítěte. Pokud otec stanovenou dobu nevyužije, krátí se doba, po kterou lze pobírat rodičovské dávky od státu.

V České republice se po vzoru skandinávských zemí připravuje legislativní návrh na povinnou rodičovskou dovolenou pro otce, jak uvedla autorka návrhu Michaela Marksová-Tominová. Návrh je založen na povinném střídání rodičů na mateřské dovolené. Tímto návrhem by mělo být eliminováno vnímání žen zaměstnavateli jako „rizikového zaměstnance“ v oblasti mateřství. Tento návrh se potýká s řadou odpůrců, kteří se opírají o zachování suverenity rodiny a tedy i možnosti vlastního rozhodnutí o způsobu péče o dítě.


Použitá literatura:
ČSÚ. 2010. Harmonizace rodinného a pracovního života. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/ainformac e/7887002B6B23

Zákon č. 155/2000 Sb. kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Publikace Aktivní otcovství. 2008. NESEHNUTÍ Brno

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront