Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Zajímavé odkazy

"Jak na to?"
25.07.2013

People management forum vydalo v tomto roce již dvě publikace věnující se různým formám pracovních úvazků. První publikace s názvem „Flexibilní pracovní úvazky - Jak na ně?“ „se zaměřuje na jednotlivá specifika základních forem flexibilních pracovních úvazků (vyjma home-office): částečný / zkrácený pracovní úvazek, nerovnoměrně rozvrženou i pružnou pracovní dobu, konto pracovní doby, sdílené úvazky, DPP, DPČ, neopomíjí ani teleworking či pracovní poměr na dobu určitou. Přínosy flexibilního zaměstnávání opírá o aktuální české i globální studie a je nápomocí při zavádění různorodých typů flexibilních úvazků do praxe.“

Publikace je volně ke stažení zde:
http://www.peoplemanagementforum.c z/data/file/hrdata/jak_na_to_flexi_web.p df

Druhá publikace je potom doplněním publikace první, neboť se specificky zaměřuje na „HOME OFFICE aneb práce z domova“. Publikace je především návodem pro zaměstnavatele. Publikaci si určitě přečtěte „pokud zvažujete nabídnout svým zaměstnancům možnost pracovat z domova,“ ale také pokud jste zaměstnáni/y. V publikaci autorky shrnují „informace, které jsou důležité při rozhodování, argumentaci s vedením či kolegy, i při zavádění práce z domova.“

Publikace je volně ke stažení zde:
http://www.peoplemanagementforum.c z/data/file/aktuality/1907-hr-forum_broz ura_jak-na-to_homeoffice_09_2012_web.pdf
www:

Zahalování jako projev diskriminace?
24.07.2013

Na stránkách feminismus.cz se objevil v nedávné době velmi zajímavý článek o zahalování muslimských žen. Autorka článku velmi přehledně předestírá mnohost existujících argumentů k nošení šátků – od omezování svobody žen při požadavku nosit šátek jako projev víry („příkaz zahalování celého obličeje není v Koránu nikde uveden a že je produktem pozdější tradice“), po omezování svobody žen při zákazu jeho nošení (francouzský či belgický zákon zakazující nošení burky).

Jak autorka ukazuje, není možné myslet univerzalisticky, tedy na všechny uplatňovat stejný pohled. V článku doslova uvádí: „Na nebezpečí zjednodušeného a západo-centrického vnímání jevů, jako je nošení muslimského šátku, upozorňuje také feministická teoretička indického původu Chandra Talpade Mohanty. Zdůrazňuje, že žádný takový jev není možné vytrhovat z kontextu konkrétní země, konkrétní doby a konkrétních politicko-sociálních vztahů, kde se odehrává. Jinak se můžeme dopouštět jen jiné formy kulturní kolonizace a stavíme se do pozice, kdy „mluvíme za druhé“.“

Zdroj: http://www.feminismus.cz/cz/clanky/musli msky-zavoj-diskriminace-nebo-vyraz-kultu rni-identity
www:

Dopady reforem penzijního systému na ženy.
23.07.2013

Autorka analýzy Radka Dudová upozorňuje, že od roku 1996 proběhlo a stále probíhá množství reforem důchodového systému, které mají na ženy negativní dopad, především proto, že „čím více výpočet důchodové dávky odráží výši předchozích příjmů, tím je nastavení systému pro ženy méně výhodné.“

Změny, které byly přijaté a mají negativní dopad více na ženy, než muže podle autorky jsou:
1) prodlužování věku odchodu do důchodu
2) prodloužení povinné doby pojištění až na 35 let (problém především pro osoby s nejistým postavením na pracovním trhu vzhledem k rodičovství)
3) prodloužení rozhodného období, podle kterého se počítá výše důchodové dávky, postupně až na celý pracovní život účastníka pojištění
4) postupné zvyšování míry ekvivalence zavedením třetí redukční hranice a zvýšení
procentní míry, v jaké jsou do důchodu započítány nadprůměrné příjmy
5) postupné omezování pozůstalostních důchodů
6) zavedení druhého kapitálového pilíře do důchodového systému, neboť ženy stále dosahují nižších příjmů a vzhledem k rodičovské dovolené mají možnost spořit méně, což je vzhledem k tomu, že se dožívají vyššího věku než muži velmi problematické.

Více o jednotlivých bodech a o aktuální situaci v důchodovém systému si můžete přečíst zde:
http://www.feminismus.cz/cz/cl anky/analyza-reforem-penzijniho-systemu- a-jejich-dopadu-na-zeny
www:

Kongres žen 2013
07.06.2013

Dne 15. 6. 2013 se v Praze uskuteční první český Kongres žen, na jehož realizaci se podílí neziskové organizace a instituce, ale také osobnosti z „akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru.“ Můžete se zde zúčastnit řady seminářů a workshopů. Hlavním tématem letošního kongresu je „Postavení žen na trhu práce“.

Na webové stránce Kongresu žen můžete již nyní nalézt velmi zajímavé informace například o postavení žen na pracovním trhu v číslech. Jak autoři a autorky kongresu shrnují, 8,9 % žen na pracovním trhu je nezaměstnaných (oproti 4,3%) mužů. Přitom je v České republice 39% absolventů a 61% absolventek vysokých škol. Nejvíce nezaměstnaných žen je těch, které mají děti do 6 let věku. Toto číslo je nejhorší v celé EU. Dále stále platí, že ženy dosahují svými platy pouze 75% průměrných výdělků mužů. Nejzávažnější je potom skutečnost, že „kvůli výše uvedenému jsou ženy obecně více ohroženy chudobou než muži.“

Navíc, pokud jste v poslední době četly/i nějaké články o hrozící „válce pohlaví“, doporučuji Vám přečíst si reakci na tyto články, a to od skutečných odborníků a odbornic na téma genderové rovnosti. Jednu z reakcí opět naleznete zde:
http://www.kongreszen.cz/novinky-g ender/114-valka-pohlavi

Více informací o konané akci Kongres žen 2013 a podrobný program naleznete zde:
http://www.kongreszen.cz/o-kon gresu/o-kongresu-zen

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www:

„Péče o nejmenší: boření mýtů“
04.06.2013

Na konci května se v knihkupectvích objevila velmi zajímavá kniha nesoucí název „Péče o nejmenší: boření mýtů“. Nebyla bych to já, kdybych si knihu ihned neobjednala a nepřečetla ji. Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo velmi zajímavé nejen tematickým zaměřením, ale především po obsahové stránce, rozhodla jsem se, že Vám knihu stručně představím a třeba Vás také navnadím k jejímu přečtení (nejedná se o recenzi, jen o stručné představení knihy).

Autoři a autorky se v knize postupně věnují sedmi mýtům, které identifikovali při diskurzivní analýze (analýza zaměřující se na způsob, jak se o čem hovoří atd.), a které považují za nejvíce problematické především proto, že existence a reprodukce těchto mýtů „blokuje otevřenou společenskou a politickou diskusi i reformu rodinné politiky tak, aby odpovídala potřebám různých typů rodin i jejich jednotlivých členů“ (str. 8).
Jak již název knihy napovídá, jedná se o mýty, kterými je opředena péče o nejmenší děti (do tří let věku) v českém kulturním kontextu. Jak ukazují autoři a autorky, mýty jsou reprodukované především skrze názory laiků - Čechů a Češek, kteří se ve svých výrocích často staví do pozic „odborníků“ a „odbornic“ na péči o malé děti. Své argumenty přitom považují za „všeobecně jasnou věc“, nebo je staví na metodologicky nevhodně vystavených výzkumech, případně závěry výzkumů desinterpretují ve svůj prospěch. Mezinárodní výzkumy například podle knihy rozhodně jednoznačně neukazují, že by zařízení pro děti do tří let byla škodlivá – což je jeden ze sedmi mýtů, kterým se autoři a autorky knihy věnují. „Záleží zejména na kvalitě center péče o malé děti a na rodinném prostředí“ (s. 167) včetně socio-ekonomického zázemí atp. Dalšími mýty, které autoři a autorky rozrušují, jsou:

• Čeští odborníci prokázali, že jesle jsou pro děti nebezpečné.

• Jesle jsou vynálezem komunistů.

• Pro děti je přirozené, aby se svou matkou zůstávaly doma až do věku tří let.

• Češi a Češky jesle nechtějí.

• Česká republika si jesle nemůže dovolit.

• Česká rodinná politika vychází z odborných poznatků.

Kniha velmi pěkným způsobem a především na relevantních datech čtenářům a čtenářkám představuje způsoby, kterými je česká společnost „šálena“, či sama sebe „šálí“ a to často v neprospěch jednotlivců, resp. jednotlivkyň, které například tímto uvažováním vylučuje z pracovního trhu především z důvodu absence předškolních zařízení (natož jeslí). Ukazuje mimo jiné, že předškolní zařízení, pokud jsou kvalitní a jejich dostatek nemusí mít na děti (při dlouhodobém sledování) do budoucna negativní vliv.

Navíc doba 4 leté rodičovské dovolené není nijak stanovena na biologických předpokladech vývoje dítěte, ale na politické a ekonomické situaci země, kdy se jako jeden z argumentů proti nejdelší rodičovské dovolené v Evropě, kterou má právě ČR, argumentuje tím, že k navýšení délky rodičovské dovolené došlo po roce 1989 ani ne tak z důvodu starostlivosti o vývoj dítěte, ale možná také z důvodu řešení aktuální přezaměstnanosti, se kterou se Česká republika musela po pádu železné opony rychle vyrovnat. Jedním z řešení tak bylo „zbavit“ se části pracovní síly (žen) tím, že se zvýšila doba rodičovské dovolené…


Zdroj:

Hašková, H., Saxonberg, S. (eds.). 2013. Péče o nejmenší: boření mýtů. Praha: SLON.

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www:

Chudoby přibývá, krize zhoršila situaci žen
20.05.2013

Sever Novinky.cz dnes uveřejnil článek vycházející ze studie koalice organizací Social Watch, který upozorňuje na důsledky krize dopadající negativně především na ženy. Jedním z ukazatelů, který toto tvrzení podporuje, je zvyšující se rozdíl v platech mužů a žen, kde průměrný plat žen v současnosti dosahuje pouhých tří čtvrtin z platu mužů.

Článek také vyjmenovává jednotlivé důvody vedoucí ke zhoršené situaci. Jedním z nich je, že: "Úspory na příspěvcích pro rodiny s dětmi trvale snížily příjmy všech žen starajících se o rodinu a negativně ovlivnily ekonomickou nezávislost žen. Největší ztráty utrpěly matky samoživitelky a samostatně žijící důchodkyně."
Většina uvedených důvodů přitom vychází z přetrvávajícího tradičního rozdělení rolí mužů a žen (resp. tradičního očekávání, realita už se posunula), ale také z nastavení pracovního trhu, který vyhovuje především mužům, respektive tomu, co od mužů tradičně očekáváme (nejvíce času věnuje práci má čas na vlastní seberozvoj a udržování přátelských vztahů s kolegy, je živitelem rodiny, atd.). Ženy často na tyto aktivity nemají čas, nebo se apriori předpokládá, že ho nemají.

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www: www.novinky.cz/ekonomika/302422-chudoby-pribyva-krize-zhorsila-situaci-zen.html

Co je domácí násilí?
03.05.2013

Domácí násilí je takový typ násilí, kdy dochází k:
• opakování a dlouhodobost
• stupňování agresivity
• násilník je vždy jeden z páru (rodiny)
• násilí probíhá na neveřejných místech (v domácnosti)

Domácí násilí se děje především na ženách. V poslední době si více všímáme také existence domácího násilí páchaného na seniorech. Domácí násilí není problém jedince, ale je to jev celospolečenský. Děje se v rodinách napříč socio-ekonomickým, vzdělanostním, věkovým, rasovým a dalším spektrem rodin.

Domácí násilí je vyjádřením moci, které většinou páchají muži na ženách. Nejde často o projevy psychické poruchy daného jedince. Pachatelé jsou často především na veřejnosti vnímáni jako velmi slušní (nebo například úspěšní) lidé. V takových případech je pro ženy mnohem těžší otevřeně přiznat, že na nich tato osoba páchá násilí a to často z obavy, že by jí nikdo neuvěřil.

Co je domácí násilí a jak se bránit najdete zde:
www.stopnasili.cz/zeny/co-je-d omaci-nasili.html

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www:

5 důvodů, proč se nemalovat...
03.05.2013

Co je to krása? Jsou to tuny make-upu nebo přirozený vzhled? Proč se vlastně ženy malují, je to z jejich vlastní vůle nebo jsou k tomu vedeny? Kolik času malování zabírá a proč tento čas nevěnovat raději sebevzdělávání, či rozvoji vlastní kariéry? Autorka článku „5 důvodů, proč se nemalovat“ popisuje, proč líčení není hlavní náplní jejího života…

www.femag.cz/os obni-je-politicke/5-duvodu-proc-se-nemal ovat/

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www:

"Čeští otcové stále fungují na půl plynu, mohou si za to matky samy" ?
03.05.2013

Oba rodiče jsou schopni se o dítě postarat stejně kvalitně… Nezáleží totiž na biologii. V naší společnosti se ale bohužel s teorií „přirozené“ schopnosti žen pečovat o děti stále pracuje. A pokud už dáme hypoteticky možnost, aby se do péče zapojili muži, jsou to opět ženy, které jsou z „upření práva“ na výchovu viněny (viz přiložený článek).
Ve odkazovaném článku se ale objevují také smysluplné argumenty, které ukazují na strukturní (celospolečenské) uspořádání společnosti. To stereotypně muže řadí na pracovní trh a ženy vidí v domácnosti, přestože muži se na pracovním trhu ocitli až s průmyslovou revolucí a přestože nemůžeme předpokládat, že „přirozeně“ je životním snem všech mužů vydělávat velké peníze. Ve skupině „muži“ a ve skupině „ženy“ jsou individuální bytosti s odlišnými potřebami, schopnostmi a životními cíli, tedy alespoň do doby, než je naše společnost přesvědčí o opaku…

„Podle Martina Járy, psychologa a ředitele organizace Liga otevřených mužů, jsou hlavními překážkami většího zapojení mužů do péče o děti jejich pasivita, konzervatismus a mimorodinné ambice.“ Říká mimo jiné následující článek.

http://ona.idnes.cz/cesti-ot cove-stale-funguji-na-pul-plynu-mohou-si -za-to-matky-samy-phu-/nasi-muzi.aspx?c= A110614_104037_nasi-muzi_abr

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www:

Alimenty za volantem (CT - pořad "168 hodin")
29.04.2013

Podle reportáže Jana Černého je v České republice 200 000 matek samoživitelek. Až 40% z nich (tj. cca 80 000 žen) bývalí partneři neplatí alimenty. To matky samoživitelky dostává velmi často do finanční tísně.

Situaci v reportáži komentuje také člen Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
"Představa, že by někde 80 000 mužů mělo podobný problém je absurdní. Kdyby něco takového se stalo, tak už tady přijímáme opatření a je to národní tragédie. To je ten rozdíl mezi tím, jak zacházíme se ženami a jak zacházíme s muži."

Jaká opatření byla dosud státem přijata a jsou dostatečná? Podívejte se sami..

Autorka článku
Bc. Miroslava Čechová, genderová expertka


www: www.ceskatelevize.cz/porady/10117034229-168-hodin/

Antidiskriminační zákon
19.04.2013

Ačkoli se schvalování Antidiskriminačního zákona potýkalo s mnoha překážkami, byl nakonec schválen a účinnosti nabyl 1. září 2009.
Důležitost existence Antidiskriminačního zákona je především v tom, že ačkoli Listina základních práv a svobod (na kterou se často odpůrci AZ odkazují) stanoví obecný zákaz diskriminace, chybí v ní definice pojmů, které jsou s právem na rovné zacházení a ochranou před diskriminací spojené. Současně bez Antidiskriminačního zákona chybí zákonem dané stanovisko, v jakých situacích se mohou a oběti diskriminace odvolávat a ke kterému orgánu. Chybí také státem stanovené sankce za porušování nediskriminačního jednání.
Cílem Antidiskriminačního zákona má být především stanovit základní rámce pro boj s diskriminací (na základě rozdílnosti pohlaví, rasového nebo etnického původu, víry nebo světového názoru, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace). Současná podoba Antidiskriminančího zákona je nicméně také velmi „ořezaná“ (od původního znění ve kterém byl předložen k projednávání poprvé). Antidiskriminační zákon může být současně jen těžko funkční bez existence (nebo s nízkou funkčností) institucionálních struktur.
Současná podoba Antidiskriminačního zákona nicméně poskytuje pojmový aparát pro to, co je diskriminace (přímá a nepřímá) a co diskriminace není, poskytuje také přehled oblastí, ve kterých je možné (z pohledu zákona) diskriminaci nalézt a současně stanoví postupy, jak při nastalé diskriminaci postupovat.

Důvody pro existenci Antidiskriminačího zákona můžete nalézt zde:
http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/d okument/doc-d5137v7161-rovne-zachazeni-a -diskriminace-v-praci/?search_query=

Současnou podobu Antidiskriminačního zákona můžete nalézt zde:
www: www.aperio.cz/data/1/Zakon_o_rovnem_zachazeni.pdf

Proč je pro zaměstnavatele výhodné podpořit slaďování pracovního a osobního života svých zaměstnanců a co to obnáší?
04.03.2013

Zaujalo nás:
Společnost Aperio v rámci realizace mezinárodního projektu „Podpora slaďování pracovního a rodinného života“ spolufinancovaného z ESF ČR natočila se zaměstnavateli různých firem z různých zemí rozhovory, ve kterých se ptá například na to, proč se firma rozhodla pro slaďování pracovního a osobního života, nebo jak samotné slaďování práce a rodiny realizuje a s jakými se setkává bariérami.
Rozhovory můžete shlédnout na následující webové stránce:
www: www.aperio.cz/416/videorozhovory-o-sladovani-prace-a-rodiny-z-firem-z-cr-a-zahranici

Koučování
11.02.2013

Filosofická fakulta University Karlovy pořádá v rámci Celoživotního vzdělávání velmi zajímavé přednášky, které online zprostředkovává web ČT24. Obzvláště mě zaujala jedna z nich s názvem „Koučování“. Přednášející MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D. ve 102 minutách ukazuje, jak je kromě času věnovanému vlastnímu sebevzdělávání potřeba více věnovat motivaci nezbytné pro větší výkon.
Pokud Vás zajímá, jak co nejlépe využít svůj čas, sledujte video na níže uvedeném odkazu:
www: www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/168096-on-line-z-ff-uk-koucovani/

Symbolické povstání za ukončení násilí na ženách
04.02.2013

Dne 14. února mnoho žen oslaví svátek svatého Valentýna. Ne všechny ženy však k oslavě tohoto svátku mají důvod. Jak píše ECONNECT, ve svém životě se s násilím setká každá třetí žena na světě. Násilí přitom není důsledkem nedbalosti či lehkovážnosti ženy, ani následkem šílenství či „sexuálního pudu“ muže, ale je projevem moci. Většina žen je znásilněna ne cizincem, ale osobou blízkou či známou. Celosvětové hnutí „One Billion Rising“ na 14. února proto připravuje symbolické povstání žen a všech, kdo ženy respektují, za ukončení násilí na ženách. Více informací naleznete zde: http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x= 2370339

Pokud se chcete do „povstání“ v Praze na schodech Národního muzea symbolické povstání zapojit, můžete si předem natrénovat choreografii, která se bude na podporu týraných žen tancovat 14. února po celém světě. Choreografie je ke shlédnutí zde: http://www.youtube.com/watch?v=i3RFUU-Hu jU

Více o násilí na ženách včetně statistik publikovala na svých webových stránkách například Česká ženská lobby. Článek naleznete zde: www.czlobby.cz/tiskove-zpravy/127-7/cisl a-a-fakta-o-nasili-na-zenach/
www:

Rodičovská dovolená a zaměstnání jde dohromady!
22.01.2013

V roce 2008 byl přijat zákon, který má za cíl umožnit lepší slaďování pracovního a rodinného života. Rodič (žena i muž) mají nárok zvolit si jednu ze tří možností čerpání rodičovské dovolené, zvané „třírychlostní“. Současně je rodičům umožněno při jakékoli z těchto variant pracovat ať již u stejného zaměstnavatele (se smlouvou na jinou pracovní pozici, než na jakou čerpá rodičovskou dovolenou), nebo u zaměstnavatele jiného a to bez omezení výše výdělku.
Více informací se můžete dozvědět v článku, který na stránkách feminismus.cz vydala paní L.Sokačová.
www: www.feminismus.cz/fulltext.shtml?x=2071213

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront