Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Semináře

6.gender klub - 4.cyklus
13.02.2014

V rámci gender klubu dne 13.2.2014 jsme si představily téma „Coworking“. V první části klubu jsme si řekly o významu pojmu „ coworking“ jako spolu-práce pracovních míst, kde je možnost si tzv. pronajmout židli a stůl na práci, kancelář, konferenční místnost. Tento styl práce je zejména určen začínajícím podnikatelkám/podnikatelům a lidem, kteří pracují v režimu například homeoffice, práce na dálku apod.
Ve druhé části klubu jsme si představily známá coworkingová centra, která jsou zacílená na určité skupiny lidí. Například Baby office v Praze, který je více zacílen na rodiče s dětmi, nabízí různé vzdělávací aktivity, služby péče o děti a další. Také například Cowo Brno, které nabízí velmi obdobné služby, ale není vyloženě zaměřené na rodiče s dětmi. Nabízejí různé vzdělávací a setkávací akce. Velmi zajímavý je pak počin organizace HUB, která funguje jako mezinárodní organizace. Opět nabízí vzdělávací a setkávací aktivity a také soutěže, které podporují nové podnikatelské nápady, na nichž lze prostřednictvím HUBu získat finanční dotaci na rozjezd. V poslední části jsme si také představily nově vzniklé coworkingové centrum v Ústí nad Labem pod záštitou centra Hestia. Toto centrum je spíše zaměřené na rodiče s dětmi, nabízí péči o děti prostřednictvím firemní školky.

5.gender klub - 4.cyklus
29.01.2014

V novém roce proběhl další Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. Tématem klubu bylo představení tématu „Rodičovský čas u nás a v zahraničí“. Konkrétně jsme si představily slaďování rodičů v Německu, jak možnosti rodiče mají, jak je zajištěna možnost pečovat o děti například v mateřských školkách nebo různých alternativách. V Německu je především rozšířena forma tzv. denních matek, alternativní zajištění péče o děti. Zhodnotily jsme také situaci flexibility práce a možnosti pro rodiče s dětmi. U nás něco podobného by mohlo přijít se schválením zákon tzv. dětské skupiny. Další představovanou zemí bylo Norsko, kde až 90% otců odchází čerpat rodičovskou dovolenou. Ve srovnání s Českou republikou je to neuvěřitelné číslo, čeští otcové odcházejí na rodičovskou dovolenou zhruba v 1-2%. Norsko je jako země s rovným zastoupením žen a mužů ve společnosti zemí s nejdelší historií v porovnání s Německem a ČR. Již od 70. Let pracují na zlepšení legislativy. V závěrečné fázi klubu jsme si představily aktuální nastavení českého systému pro rodiče s dětmi s jejich nedostatky. Účastnice klubu hojně přispívaly svými osobními zkušenostmi, jak se opětovně vrátit na pracovní trh a navrhovaly, co by ony přivítaly ke zlepšení stavu věci.

4.gender klub - 4.cyklus
21.11.2013

Dne 20.11.2013

3.gender klub - 4.cyklus
06.11.2013

Dne 6.11.2013 proběhl třetí Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže a také poslední gender klub pro 4. Cyklus. V gender klubu jsme se věnovali tématu Rodiny a jejího vývoje, vzdělávání a jaký to má vliv na pracovní trh pro ženy a muže. Představily jsme si proměny rodiny v čase a zabývaly se krizí rodiny v dnešní podobě. Na to jsme navázaly tématem vzdělávání v českém školství a s jakými nešvary se setkáváme v oblasti genderového prostoru, který ovlivňuje děti v budoucím rozhodování pro povolání nebo používaných metod a nástrojů v současném školství v pohledu z genderu. Ze vzdělávání jsme se také dotkly segregace pracovního trhu a shlédly jsme video o opravářce „Maty“, kde je poukázáno na genderový stereotyp v rámci pracovního trhu.

2.gender klub - 4.cyklus
31.10.2013

Dne 31.10.2013 proběhl druhý Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. Dnešním tématem bylo seznámení se s pracovním trhem a jeho možnosti v oblasti flexibilních pracovních úvazků, také jsme si představily bariéry pracovního trhu, která vládnou, jak na straně zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů v případě užití flexibilních pracovních úvazků. Ze strany zaměstnanců je to například nedostatek předškolních zařízení, které nedostatečně pokrývají poptávku ze strany rodičů nebo také finanční náročnost těchto služeb. Celkovým úskalím je pak zavádění flexibilních úvazků obecně, se kterými se pojí i legislativní úpravy v podobě nárokovosti flexi pracovního místa například pro rodiče nebo osoby, které pečují o osobu blízkou. Také náhled společnosti a respektive zaměstnavatelů na zaměstnance a zaměstnankyně jako rodiče, kteří by se měli podílet vyrovnanějším dílem o péči dětí a chod domácnosti, v pohledu „rizikovosti“ obou pohlaví. Dnes ve většině případů připadá péče na bedra ženy. Představily jsme si také aktuální data v počtu nabízených flexi pracovních úvazků a srovnávaly jsme se i s jinými zeměmi jako je Německo nebo Holandsko, které v tabulkách najdeme na předních místech v počtu nabízených flexibilních pracovních úvazků konkrétně pro ženy (až 75% úvazků).

1.gender klub - 4.cyklus
18.09.2013

Dne 18.9.2013 proběhl první Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže 4. Cyklu. Cílem klubu bylo účastnice uvést do tématu gender, rovných příležitostí. Gender byl představen jako sociální konstrukt a následně na výrocích z této oblasti jsme diskutovaly o pravdivosti, postojích nebo zkušenostech účastnic. Dále jsme navázaly na genderové stereotypy u mužů a žen, které se ve společnosti vyskytují, a diskutovaly jsme o nich (žena pečovatelka x muž živitel rodiny, segregace pracovního trhu a s tím spojené nerovné odměňování žen a mužů). Představily jsme si také jedno z posledních hodnocení rovných příležitostí v ČR, které vyšlo z dílny Social watch, kterého se účastnilo 154 států světa a s výsledky z oblastí vzdělávání, socio-ekonomické oblasti a podílení se na veřejné moci, rozhodování. V další části klubu jsem již konkrétněji diskutovaly například o rodičovské dovolené a jejím nastavení v naší společnosti, o flexibilních úvazcích, diskriminaci na trhu práce z pohledu žen. Během klubu byl účastnicím předán vstupní dotazník, který byl zaměřen na otázky z oblasti genderu a na výběr témat, které by účastnice projektu zajímaly v dalších klubech.

3. gender klub - 3.cyklus
06.08.2013

Dne 6.8.2013 proběhl třetí Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. V gender klubu jsme se věnovali tématu Rodiny a jejího vývoje, jak se proměňovala v čase, jaké jsou její funkce dnes a jaké vlivy ji ovlivňují. Také jsme se seznámili s rolemi žen a mužů v minulosti a jak se změnily do současnosti. Dalším tématem pak bylo vzdělávání v rámci genderu. Představili jsme si historii a současné školství, jak se vyučuje, kdo vyučuje – především ženy a s tím související feminizace této oblasti. K tomu jsme navázali s tématem segregace pracovního trhu (vertikální a horizontální), vysvětlili jsme si pojem a také to, jak úzce souvisí škola jako genderový prostor s výběrem budoucího povolání, životní cesty dívek a chlapců a související bariéry na pracovním trhu (nedostatečné finanční ohodnocení, skleněný strop apod.)

2.gender klub - 3.cyklus
09.07.2013

Dne 9.7.2013 proběhl druhý Klub v tématech rovných příležitostí pro ženy a muže. Tématem tohoto klubu bylo seznámení se s možnostmi flexibilních pracovních úvazků, jaká je aktuální situace na českém trhu v rámci flexibilních úvazků a jaké vznikají a jsou bariéry flexibilních úvazků na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance. Diskutovali jsme především o potřebných změnách, které souvisely s legislativními úpravami například vymahatelností v umístění dětí do předškolních zařízení, snížení ekonomické zátěže zaměstnavatelů a celková lepší motivace pro zaměstnavatele, která by zvýšila nabídku flexibilních pracovních úvazků. Pro představu a srovnání jsme si představili Holandsko jako zemi, kde ¾ žen pracují na flexibilní úvazky a mají tak lepší možnosti a šance slaďovat rodinu i práci. Také jsme se dotkli tématu rodiny a rodinné politiky vztáhnuté k oblasti genderu.

1.gender klub - 3.cyklus
25.06.2013

Dnes proběhl první "Klub pro rovné příležitosti žen a mužů" účastnic a účastník třetího cyklu projektu. Cílem prvního setkání bylo seznámení se s tématem genderu a především s tím, jak gender (jako kulturní nános) ovlivňuje náš život.Také jsme si povídali o tom, jak gender dopadá různě na ženy a muže a že jsou to především ženy, které v důsledku stereotypních očekávání o vlastnostech a schopnostech žen a mužů jako zcela odlišných kategorií ztrácejí, a to nejen na pracovním trhu, ale také v osobním životě (např. násilí páchané především na ženách apod.).

3. gender klub - 2. cyklus
24.05.2013

Dne 24. května 2013 proběhl třetí a současně poslední Klub pro rovné příležitosti žen a mužů pro účastnice z druhého náboru. V rámci setkání jsme s účastnicemi diskutovaly o tématech, která si zvolily ve vstupním dotazníku. Diskutovaly jsme například o výchově dětí z pohledu genderu. Ve druhé části setkání proběhla společná diskuse nad každodenními problémy účastnic s cílem podpořit sebevědomí účastnic.

2. gender klub - 2.cyklus
10.05.2013

10. května 2013 proběhl druhý Klub pro rovné příležitosti žen a mužů, kde jsme s účastnicemi diskutovaly především o situaci na pracovním trhu se zaměřením na diskriminaci a nerovný přístup k ženám a mužům. Sledovaly jsme také, jak je pracovní trh segregován podle pohlaví a jaké to má důsledky pro ženy a muže. Diskutovaly jsme, co proti této situaci můžeme dělat jako jednotlivkyně. Představily jsme si také různé druhy flexibilních pracovních úvazků, jejich výhody a úskalí, která se s těmito formami úvazků mohou pojit. Bavily jsme se také o tom, co v dnešní době obnáší slaďování pracovního a osobního života zaměstnaných osob. Jak ke slaďování přistupují zaměstnavatelé a jaké zákonné možnosti slaďovat mají zaměstnanci se zaměřením na rodiče malých dětí či osoby pečující.

1. gender klub - 2. cyklus
05.04.2013

Dnes proběhl další Klub pro rovné příležitosti žen a mužů, kterého se zúčastnily účastnice druhého cyklu projektu. S účastnicemi jsme diskutovaly o tom, co je gender a jak ovlivňuje náš život. Také jsme se bavily o tom, jak gender (jako kulturní nános na muže a ženy) v naší společnosti negativně dopadá především na ženy, a to v oblastech jako je pracovní trh, rodičovská role, násilí atp. Přitom je často tento negativní dopad na ženy bohužel stále mnoha lidmi odůvodňován jako přirozený, nikoli jak společenský problém, který je možné řešit a změnit.

3. gender klub - 1.cyklus
19.03.2013

Dnes (19. března 2013) proběhl třetí a současně poslední Klub pro rovné příležitosti žen a mužů pro účastnice z prvního náboru (leden 2013). V rámci setkání jsme s účastnicemi diskutovaly o výchově dětí, předškolním a školním vzdělávání z pohledu genderu. Pokoušely jsme se zodpovědět na otázky, zda se k dětem při výchově chováme odlišně, pokud se jedná o dívku nebo o chlapce. Ukázaly jsme si, že pro děti mohou být problematické a limitující společenské reakce na jejich sebeprezentaci (oblékáním apod.), projevy a že může mít například dopad na negativní chápání sebe sama (v závislosti na předpokládaném pohlaví dítěte). Současně jsme si ukázaly, jak nerovnosti, které jsou utvářeny mezi dětmi v dětství, je ovlivňují i v dospělosti a mají například negativní dopad na ženy na pracovním trhu (například jejich segregací do určitých druhů povolání, které jsou méně hodnocené, nikoli však méně hodnotné - např. péče). Ve druhé části semináře jsme hovořily o násilí na ženách (domácím násilí, sexuálním násilí, apod.). Zjišťovaly jsme genderový rozměr této problematiky a rozklíčovávaly všeobecně přetrvávající mýty a stereotypní chápání obětí násilných činů včetně obětí znásilnění. Součástí přednášky bylo ale také poskytnutí praktických informací, jak se v případě ohrožení zachovat a na koho se obrátit pro pomoc. Na závěr proběhla společná diskuse, která měla za cíl podpořit sebevědomí účastnic.

2. gender klub - 1.cyklus
15.02.2013

Dne 14. února 2013 proběhl druhý Klub pro rovné příležitosti žen a mužů. V rámci setkání jsme s účastnicemi diskutovaly o rovných příležitostech na pracovním trhu. Sledovaly jsme, jak je pracovní trh strukturován podle pohlaví, tedy kam mají ženy přístup a jaké jsou bariéry, které je z určitých (většinou prestižních a nejlépe hodnocených) pracovních pozic vylučují. Účastnice byly současně seznámeny s různými druhy flexibilních pracovních úvazků, jejich výhodami, ale i úskalími, která se s těmito formami úvazků mohou pojit. V závěru bylo účastnicím vysvětleno, co znamená slaďování pracovního a rodinného života pro zaměstnance/kyně, ale také pro zaměstnavatele/lky, jaké jsou možnosti slaďování a především byly představeny důvody, proč slaďování zaměstnancům a zaměstnankyním umožnit.

1. gender klub - 1.cyklus
16.01.2013

Dne 10.1.2013 proběhlo první setkání účastnic v projektu Zpátky do zaměstnání, a to v rámci "Gender klubů". V úvodu proběhlo představení genderové specialistky Bc. Miroslavy Čechové manažerkou projektu Ing. Jaroslavou Bzurovou. Poté byly účastnicím rozdány úvodní dotazníky, které genderové specialistce budou sloužit jako inspirace pro další náplň genderových setkání. Cílem dotazníků bylo jednak získat přehled o úrovni znalostí účastnic týkajících se genderové problematiky, dále bylo cílem, aby si ženy měly čas předem promyslet odpovědi na otázky, které byly následně vzneseny v průběhu semináře. Nakonec genderovou specialistku zajímalo, jaká témata účastnice preferují,a kterými by se tedy měla v rámci seminářů více zabývat.
V rámci Gender klubu samotného potom byl účastnicím představen koncept genderu jako kulturní nadstavby nastavující rozdíly mezi muži a ženami, který bývá ve společnosti prezentován jako přirozený. Spolu s g.specialistkou se účastnice zamýšlely nad každodenními situacemi, ve kterých se ocitají a kde gender ovlivňuje nebo spíše formuje jejich život. Pozornost byla věnována socializaci dětí (pohádky, hračky, barva oblečení), ale i stylu oblečení dospělých mužů a "naopak" žen. Cílem prvního semináře bylo seznámit účastnice s existujícími nerovnostmi ve společnosti vystavenými na konceptu genderu, který od žen a mužů očekává jiné společenské role (chování, vzhled i prožívání), a přitom poukázat, že vše, co je spojováno s ženstvím, bývá chápáno jako "to druhé" v pomyslné hierarchii. Účastnice byly v rámci semináře taktéž vyzvány k vypracování drobného úkolu, ve kterém měly definovat rozdílnosti mezi muži a ženami. "Jak přítomné dámy brzy zjistily, není možné udělat mezi muži a ženami tlustou čáru a předpokládat naprosto opačné vlastnosti. Stejně jako existují různí muži, existují i různé ženy. Bohužel ve společnosti stále přetrvává tendence směrovat muže a žena do nějakých škatulek, které je v jejich životě omezují," okomentovala genderová specialistka.

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront