Praemia: Zpátky do zaměstnání

Gender - Články

Zaostřeno na ženy a muže 2012
08.01.2014

Zaostřeno na ženy a muže 2012

Nově vyšla ročenka Českého statistického úřadu „Zaostřeno na ženy a muže 2012“. Tato publikace pojednává o jednotlivých oblastech v genderovém rozlišení.

Shrnutí informací za jednotlivé oblasti:

1. Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti:
- Populace ČR stárne. Ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži, proces stárnutí mužů je však v posledních letech dynamičtější.
- Ženy i muži vstupují do prvního manželství v pozdějším věku.
- Ženy rodí v pozdějším věku. Mezi matkami se v posledních patnácti letech razantně snížil podíl patnácti až devatenáctiletých žen.
- V čele neúplných rodin stojí v převážné většině ženy.

2. Zdraví:
- Podíl žen mezi lékaři je zhruba padesátiprocentní. Zatímco však ze zaměstnaných žen ve zdravotnictví představují lékařky 10 %, mezi zaměstnanými muži ve zdravotnictví je 37 % lékařů.
- Všeobecné sestry a porodní asistentky představují více jak 40 % žen zaměstnaných ve zdravotnictví.
- Od padesátých do počátku 90. let 20. století došlo k rapidnímu poklesu případů TBC, a to jak u žen, tak u mužů (dnes se v ČR jedná již o marginální chorobu). Muži měli vždy více případů TBC než ženy.
- V posledním desetiletí narůstá počet diabetiků, a to jak žen, tak mužů (podíl žen je mezi diabetiky vyšší než podíl mužů, a to v případě všech typů léčby). U obou pohlaví dochází k nárůstu podílu léčby inzulínem a PAD (včetně kombinované léčby) a klesá podíl léčby prostou dietou.
- Muži mají v podstatě v každém věku vyšší úmrtnost než ženy, nejvýraznější je to ve věku 15-29 let, s rostoucím věkem se rozdíly smazávají.
- V posledních letech došlo k poklesu počtu sebevrahů, a to jak žen, tak mužů. Mezi sebevrahy výrazně převládají muži. Podíl věkové skupiny 65 a více let byl mezi sebevražedkyněmi vyšší než mezi sebevrahy-muži, naopak, podíl věkové skupiny do 19 let byl vyšší mezi sebevrahy-muži.

3. Vzdělání:
- Ženy zaznamenaly vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve věku do 34 let než muži, od 35. roku věku je situace opačná. Výrazně vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob mají muži oproti ženám v nejvyšší věkové kategorii, 65 a více let.
- Na středních odborných školách, gymnáziích, vyšších odborných školách a už i na vysokých školách převažují dívky nad chlapci.
- Mezi absolventy vysokých škol převažují ženy v případě zdravotnictví, lékařských a farmaceutických věd a nauk, v případě pedagogiky, učitelství a soc. péče a v humanitních a společenských vědách a naukách, muži pak v případě technických věd a nauk.
- Mezi učiteli převládají většinou ženy, výjimkou jsou střední odborná učiliště a vysoké školy.

4. Práce a mzdy:
- Podíl podnikatelů mezi zaměstnanými je u mužů vyšší než u žen.
- Podíl žen mezi zaměstnanci je nejvyšší ve věkové skupině 45-49 let (zde ženy početně převažují nad muži), nejvyšší podíl žen mezi podnikateli (kde jinak výrazně převládají muži) je ve věkové skupině nad 50 let (podíl žen je zde 27 %).
- Ze zaměstnanců se základním vzděláním představují ženy dvě třetiny, to je vyšší podíl žen než mezi zaměstnanci s maturitou (v populaci mají ženy nejčastěji právě vzdělání s maturitou). U podnikatelů s vysokoškolským vzděláním je podíl žen 28 %, u podnikatelů s maturitou přes 30 %, u podnikatelů se základním vzděláním představoval podíl žen více jak 40 %.
- Mezi podnikateli převažují ženy v případě zdravotní a sociální péče a ostatních veřejných a sociálních služeb, muži zde naopak dominují ve stavebnictví a ve zpracovatelském průmyslu. Mezi zaměstnanci je podíl žen vyšší než podíl mužů u zdravotní a sociální péče a v případě obchodu.
- Počty nezaměstnaných vykazovaly silný rostoucí trend (u žen i mužů, přitom vyšší byly počty žen) v letech 1996-1999, poté byl zaznamenán k pokles a následné kolísání hodnot. Menší počty žen než mužů jsou mezi mladistvými nezaměstnanými (ve věkové skupině 15-24 let). Od 25 let věku mají ženy vyšší míry nezaměstnanosti než muži. V závislosti na vzdělání mají ženy vyšší míry nezaměstnanosti než muži s výjimkou základního vzdělání.
- Muži mají vyšší mediánovou mzdu než ženy, a to jak podle všech kategorií zaměstnání, tak podle vzdělání.

5. Sociální zabezpečení:
- Mezi starobními důchodci a osobami pobírajícími vdovský či vdovecký důchod převažují ženy, mezi invalidními důchodci pak muži.
- Ženy převažují hlavně u důchodců s výší plného starobního důchodu do 7 000 Kč, v případě pobírání vyšších důchodů dominují muži.

6. Soudnictví a kriminalita:
- Mezi pachateli trestných činů převládají u všech početněji zastoupených činů muži, mezi obětmi jsou to (až na vraždy a loupeže) ženy.
- Mezi odsouzenými s vysokoškolským vzděláním se podíl žen od roku 2000 do roku 2005 téměř ztrojnásobil (v roce 2005 tvořily ženy mezi odsouzenými s VŠ necelých 11 % ). V roce 2009 byl zaznamenán mírný pokles na 9 %. Data za období 2006-2008 nejsou k dispozici.

7. Veřejný život a rozhodování:
- Muži převládali mezi kandidujícími i zvolenými ve všech typech voleb.
- Muži zaznamenali ve všech typech voleb i vyšší úspěšnost (podíl zvolených z kandidujících).
- Nejvyšší podíl nejmladší věkové kategorie (18-29 let) mezi kandidujícími i zvolenými (a to v případě obou pohlaví) do Poslanecké sněmovny ČR v roce 2010 zaznamenaly Věci veřejné.
- Ve vysokých řídících a rozhodovacích pozicích na ministerstvech převažují muži.
- V Armádě ČR velmi výrazně převažují muži.
- Pokud se již ženy v armádě vyskytují, pracují zde z více jak dvou třetin jako občanští zaměstnanci (u mužů je podíl občanských zaměstnanců v armádě čtvrtinový).
- Příslušníci armády s hodností podporučík a vyšší představovali 28,6 % stavu Armády ČR mimo civilní zaměstnance. Podíl žen se v závislosti na pozici v armádě příliš nelišil - mezi příslušníky s hodností podporučík a vyšší představoval 12,3 %, v případě hodností štábní praporčík a nižší 12,7 %.
- Genderové rozdíly jsou patrné zejména s ohledem na věk. Do věkové kategorie 30-34 let byl u příslušnic armády oproti mužům zjištěn vyšší podíl osob s hodnostmi podporučík a výše. Od 35 let se tato převaha obrací ve prospěch mužů, markantní je pak ve věku 45 a více let.

8. Věda, technika, informační společnost:
- Mezi výzkumnými pracovníky ve výzkumu a vývoji převládali ve všech vědních oblastech muži, mezi ostatními pracovníky převažovaly až na technické vědy ženy.
- Mezi uživateli počítače a internetu jsou podíly žen a mužů vyrovnané. Pouze ve vyšším věku mezi nimi převládají muži. Svou roli hraje i vzdělání, do značné míry se zde však odráží vzdělanostní struktura celé populace, kde ženy mají hlavně středoškolské vzdělání s maturitou.


Zdroj:
http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapit ola/gender_uvod

Chcete vidět ostatní články?

Praemia: školení, tréninky, eu projekty, poradenství, procesy Copyright ©2012 All rights reserved
Created by UpFront